Privacy

1. ALGEMEEN:

Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld.

Onderstaand wordt de omgang van Arozon Leiden met uw persoons- en bedrijfsgegevens beschreven

waaronder begrepen het verzamelen, gebruiken en delen van deze gegevens. Dit in relatie tot de

door haar geëxploiteerde website(s) zoals bijvoorbeeld www.arozon.nl en overeenkomstig de Wet

Bescherming Persoonsgegevens.

 

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING:

Wanneer u gebruik maakt van de website van Arozon Leiden staat u haar ondermeer toe dat zij, voor

zover zij dit wenselijk acht, de volgende gegevens van u verzamelt en verwerkt.:

- van alle bezoekers, kopers, bieders op haar website verzamelt en verwerkt Arozon Leiden

standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar

haar website. Ook geldt dit ten aanzien van achtergelaten gegevens ten aanzien van IPadressen,

e-mailadressen, telefoonnummers en andere adresuitingen voor zover opgegeven.

- van adverteerders verzamelt Arozon Leiden het IP-adres, e-mailadres, per wanneer de adverteerder

actief is op Arozon Leiden en, voor zover opgegeven, naam- adres- en woonplaatsgegevens,

telefoonnummer en advertentiegegevens. Bij betaling door de adverteerder geldt dit evenzo ten

aanzien van bank– en creditcardgegevens, daaronder begrepen de rekeningnummers. NB: Deze

financiële gegevens worden slechts voor eigen gebruik en voor direct betrokken derden, zoals

bijvoorbeeld het incassobureau en/of advocatuur gebruikt.

- van gecontroleerde verkopers verzamelt/ bewaart Arozon Leiden de naam- adres- en

woonplaatsgegevens, buitenland (indien van toepassing) en -uitsluitend om de juistheid van

gegevens te controleren- een kopie van een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs alsmede een

kopie van een recent bank- of giroafschrift;.

- van deelnemers aan een forum heeft Arozon Leiden eveneens het recht IP-adressen en de gegevens

die zij op het forum hebben geplaatst te verzamelen en te verwerken.

- van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag verzamelt en verwerkt Arozon Leiden naamadres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres en inzending voor de actie of prijsvraag.

- van mensen die een bericht sturen aan de helpdesk verzamelt en verwerkt Arozon Leiden IP-adres,

naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking.

- naar aanleiding van meldingen kan Arozon Leiden informatie, persoonsgegevens inbegrepen,

verwerken over bepaalde geschillen tussen adverteerders en gebruikers/bezoekers, ondermeer

door deze gegevens op te slaan in een Database van Arozon Leiden. De in dit kader verwerkte

gegevens worden niet op grond van eigen onderzoek vastgelegd door Arozon Leiden, maar zijn

afkomstig van gebruikers van de website die middels een melding informatie aan Arozon Leiden

verstrekken.

- Voortvloeiend uit de meldingen kan Arozon Leiden informatie verwerken, persoonsgegevens

inbegrepen, over (veronderstelde) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig

onrechtmatig handelen.

Cookies, webbakens

Begripsverklaring:

1. Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.

Er zijn verschillende soorten cookies (sessie cookies en permanente cookies, waaronder cookies

gebaseerd op Flash-technologie). Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u

uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van

uw webbrowser. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet

beschadigen.

2. Webbakens zijn elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst.

Arozon Leiden of haar serviceproviders kunnen gebruik maken van cookies of webbakens op sommige van haar webpagina’s. Arozon Leiden kan sessie cookies gebruiken om bijvoorbeeld het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd. Arozon Leiden kan permanente cookies gebruiken om bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de website te zetten en om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service-informatie over haar producten en diensten en gerichte marketing rond haar producten en diensten, evenals gerichte marketing van haar groepsmaatschappijen en eventueel (indien u daar toestemming voor hebt gegeven) door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Ook kan Arozon Leiden permanente cookies gebruiken om het vertrouwen in en de veiligheid van haar website te bevorderen.

Het gericht gebruik van cookies kan Arozon Leiden helpen bij het maken van analyses over het gebruik van haar website en stelt Arozon Leiden in staat om haar klanten gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. Ook stelt het gebruik Arozon Leiden in staat om de promotionele effectiviteit te meten en om het vertrouwen in en veiligheid van haar website te bevorderen.

Ter informatie;

- bepaalde aan te bieden en aangeboden functionaliteiten zijn alleen beschikbaar door gebruik

van cookies,

- Arozon Leiden kan cookies gebruiken om haar te helpen u te identificeren en uw ingelogd-status te

behouden;

- U bent vrij om cookies te weigeren voor zover uw browser u daartoe in staat stelt. Het kan wel

uw gebruik van sommige websites of diensten van Arozon Leiden in de weg staan. Raadpleeg

desgewenst de helpfunctie van uw browser en de Flash-instellingen.

Arozon Leiden kan met serviceproviders werken die cookies of webbakens op uw computer zullen

zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u de website van Arozon Leiden gebruikt. De verkregen informatie stelt hen in staat om Arozon Leiden te helpen bij inhoudelijk

klantgerichte reclame. Het is niet de bedoeling dat deze bedrijven enige persoonsgegevens over u

te verzamelen met behulp van deze technologieën.

 

3. DOEL GEGEVENSVERWERKING EN DOORGIFTE:

De verkregen gegevens worden door Arozon Leiden enkel ten behoeve van eigen gebruik aangewend en beperkt voor derden. Hierbij dient u o.a. te denken aan:

- het leveren van haar diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor

handel op www.arozon.nl en andere ondersteunende promotionele activiteiten

- het bevorderen van veilige handel via Arozon Leiden, het detecteren en opvolgen van tips en/of

meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via haar website

- ten behoeve van gebruikers voor het beantwoorden van hun vragen;

- het vastleggen/constateren van meldingen aangaande geschillen en (vermeende) inbreuken op

intellectuele eigendomsrechten;

- het aan bepaalde derden verstrekken van (persoons)gegevens, zoals rechthebbenden,

toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties, indien

Arozon Leiden daartoe gehouden is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op

grond van dit privacybeleid;

Dit kan evenzo geschieden in civielrechtelijke kwesties ten behoeve van de waarheidsvinding bij

een geschil waarbij Arozon Leiden rechtens direct, of wel indirect betrokken is of kan gaan worden

- het afdwingen van naleving van Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels van Arozon Leiden;

- het innen van vergoedingen;

- Voor zover er sprake is van eenmalige machtiging(en) worden het gebruikte

bankrekeningnummer en de adresgegevens door Arozon Leiden bewaard om ertoe bij te dragen, dat

u deze gegevens maar één keer hoeft in te voeren en verder uit het oogpunt van

fraudepreventie- en bestrijding. Voor dezelfde doeleinden worden indien anders wordt betaald

dan door middel van een eenmalige machtiging, geen creditcardnummers of

bankrekeningnummers bewaard, maar wel de soort creditcard en de gebruikte bank;

- het meten van de belangstelling voor de diensten van Arozon Leiden en het bevorderen van

gebruikersgemak van de website;

- informatie aan gebruikers over diensten en updates;

- Onder het beding dat u daarvoor uw toestemming heeft verleend, het verzenden van reclameuitingen,

afkomstig van zorgvuldig door Arozon Leiden geselecteerde partijen, waaronder begrepen,

maar niet beperkt tot, gerichte aanbiedingen van deze derden op basis van uw gebruik van de

diensten van Arozon Leiden of door u opgegeven voorkeuren

- eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

 

4. INFORMATIEGEBRUIK VAN ZONENSCHERMWEBSHOP:

U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op de website van

Arozon Leiden uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van

persoonsgegevens wanneer die andere gebruiker daarvoor niet uitdrukkelijk zijn of haar

toestemming voor gegeven heeft.

Arozon Leiden kan berichten die via haar website worden verstuurd blokkeren met bijvoorbeeld

automatische middelen teneinde de verspreiding van spam tegen te gaan.

 

5. WIJZIGEN EN VERWIJDEREN:

U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de website van Arozon Leiden of door haar laten wijzigen of verwijderen. Voor de handelingen die Arozon Leiden ten behoeve daarvan voor u dient te verrichten is zij gerechtigd u daarvoor kosten in rekening te brengen. Arozon Leiden kan het bekijken, wijzigen of verwijderen weigeren wanneer zij al het vermoeden heeft, dat zulks kan

conflicteren met de ”wet bescherming persoonsgegevens” en of strijdig is met legitieme verzoeken

van overheidswegen.

Arozon Leiden bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert

persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven

doeleinden.

 

6. BEVEILIGING:

Arozon Leiden doet haar best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt diverse technische- en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke

beveiliging) Dit met het doel verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, nietgeautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan,.

 

7. SLOTBEPALING:

Het staat Arozon Leiden vrij om dit beleid te allen tijde aan te passen. De aanpassingen zullen met

onmiddellijke ingang van kracht worden. Arozon Leiden raadt u aan om regelmatig kennis te nemen

van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@arozon.nl.

Dit privacybeleid is samengesteld door Nico Uitman van Uitman Holding Ltd en ingegaan op 18-02-2018

© copyright, Arozon Leiden, Uitman Holding Ltd.